News and Events

News

ለ2024 በጀት ዓመት ለዳይሬክተሮች ቦርድ ምርጫ የምልመላና መረጣ ኮሚቴው ያቀረባቸው እጩ ተወዳዳሪዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል

ለ2024 በጀት ዓመት ለዳይሬክተሮች ቦርድ ምርጫ የምልመላና መረጣ ኮሚቴው ያቀረባቸው እጩ ተወዳዳሪዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል

I. ከነባር የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ውስጥ እጩ ሆነው የቀረቡ

 1. ዶ/ር በዛብህ ኢማና ለሙ
 2. አቶ አንተነህ ዳኛቸው መታፈሪያ
 3. ዶ/ር ተክለዓብ ዛይድ ሀ/ሚካኤል
 4. ዶ/ር መንበረ ዓለሙ ካሳ
 5. ዶ/ር ዓይናለም ዓባይነህ ማሞ
 6. ዶ/ር ጥላሁን ተፈራ ወርቁ

II. ከአዲስ ተወዳዳሪዎች ውስጥ እጩ ሆነው የቀረቡ
 1. አቶ መሃሪ አለማየሁ እውነቱ
 2. ዶ/ር ሃይሉ በላይ ወንድም
 3. ወ/ሮ ጌጡ ጌታሁን ወ/ጨርቆስ
 4. አቶ ከበደ ጀማነህ ሀሰን
 5. ሲ/ር የትምወርቅ ተክሌ አደራ
 6. ዶ/ር ሲሳይ ይፍሩ አበራ
 7. ዶ/ር ደክሲሳ ደበሌ ጀቢሳ

III. ተጠባባቂዎች
 1. አቶ ግርማ ደሳለኝ ሽበሽ
 2. ዶ/ር ሚካኤል ደጀኔ በጅጋ
 3. ዶ/ር ማሙዴ ድንቅየ ዓሊ
 4. ኢ/ር ልሳነወርቅ አስማረ አለሙ